Spedycja zadania

Transport ludzi i rzeczy  produktów jest  istotną rzeczą punktu widzenia gospodarki i  egzystencji ludzi. Działalność  przewozowa  regulowana  jest licznymi przepisami. Transport osób  nakłada obowiązek zdobycia  właściwych licencji i zezwoleń, w zależności od wykorzystywanych środków transportu oraz zakresu i rodzaju  oferowanych  usług.

Szefowie  kierujący firmą transportową nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska . Osoby  zaczynające działalność w  transporcie nie mogą być objęte zakazem  wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Wśród osób zarządzających przedsiębiorstwem transportowym przynajmniej jedna  z nich musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

W przypadku firmy, która chce wykonywać przewóz osób  pojazdami o  pojemności powyżej 9 osób należy posiadać  zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;.  Aby  zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych trzeba  zaliczyć  kurs i  złożyć pozytywnie egzamin. Kursy organizowane są także w Katowicach. W trakcie kursu  przerabiane są następujące tematy prawa cywilnego, handlowego, finansowego, prawa pracy, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym,  bezpieczeństwo ruchu drogowego, zadania problemowe. Certyfikat kompetencji zawodowych jest ważny dożywotnio. Do  szkolenia na certyfikat kompetencji zawodowych powinny przystąpić osoby, które pracują w transporcie lub chcą  za jakich czas  prowadzić działalność w zakresie przewozu rzeczy i pasażerów. Na Śląsku przewóz rzeczy i przewóz osób  oferuje wielu przedsiębiorców i jest duża konkurencja. Śląsk  charakteryzuje się  sporym skupiskiem miast i dużą gęstością zaludnienia. Powstają nowe drogi, również autostrady. Takie warunki są idealne do  rozkwitu spedycji. Nie dziwi duże zainteresowanie  szkoleniami tajników spedycji. Na  portalu Instytutu Transportu samochodowego podane są do wiadomości  uczestników kursu  pytania do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.  Z zakresu prawa cywilnego  konieczne są  informacje dotyczące rodzajów umów zawieranych w transporcie drogowym i wynikające z nich prawa i obowiązki. Zadaniem praktycznym}(sprawdzanym| wymaganym} na egzaminie jest prawne negocjowanie umów transportowych, zwłaszcza  w kwestii warunków przewozu. Kandydat do prowadzenia firmy transportowej jest egzaminowany  z rozpatrywania roszczeń  klienta dotyczących odszkodowań tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy  w trakcie transportu lub z tytułu opóźnienia  przywiezieniu  produktów. Jednym z zagadnień egzaminacyjnych jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Kolejnym ważnym zagadnieniem egzaminacyjnym jest  odpowiadanie na roszczenia  klienta dotyczące odszkodowań z tytułu  zranień osób przewożonych lub z tytułu uszkodzenia bagażu podczas  kraksy w trakcie transportu. Z zakresu prawa handlowego wymagana jest znajomość warunków i formalności dotyczących posiadania działalności spedycyjnej,  Egzaminowany może zostać  przepytany z obowiązków przewoźników, prowadzenia księgowości i  skutków upadłości przedsiębiorstwa. Komisja egzaminacyjna może zapytać o rodzaje spółek handlowych. Kandydat na prowadzącego firmę spedycyjną musi  opanować kwestie związków zawodowych, rad pracowniczych i inspektorów pracy oraz przepisy wynikające z prawa pracy. Z zakresu podatków komisja  zadaje pytania z następujących  kwestii: podatek VAT od usług transportowych,  podatek od pojazdów silnikowych, podatek dochodowy, opłaty drogowe i opłaty za korzystanie z infrastruktury. Egzaminatorzy  testują  wiadomości egzaminowanego z  z tematów takich jak: przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju czeków, kart kredytowych, innych środków płatniczych i sposobów płatności. Osoba zgłaszająca się na egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych powinna  przypomnieć sobie o rodzajach udzielanych kredytów dla przedsiębiorców oraz o sporządzaniu bilansu końcowego.

źródło: Spedycja zadania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *